BE GREEN, BE INSPIRED
241 ซอย อนามัยงามเจริญ 33 แขวงท่าข้าม เขต บางขุนเทียน กทม.
Mon-Sat: 08:00 - 17:00

เกี่ยวกับ กรีนอินสไปรด์?

            จากสภาวะโลกร้อนที่เข้าขั้นน่าวิตกในปัจจุบัน ส่งผลทำให้อุณหภูมิของเมืองร้อนขึ้น สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง อันเกิดจากการลดลงของพื้นที่ป่าอย่างมีนัยสำคัญ กรีนอินสไปรด์ จึงก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของกลุ่มภูมิสถาปนิกและวิศวกรผู้รักต้นไม้ รักสิ่งแวดล้อม เชี่ยวชาญด้านพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ กลับคืนสู่สังคมเมือง

            กรีนอินสไปรด์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2552 เพื่อดำเนินกิจการออกแบบ ผลิตและ
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้อาคาร     ผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันดินและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    รวมทั้งให้บริการที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดการพื้นที่สีเขียวภายในโครงการแบบครบวงจร ทั้งสำหรับภาครัฐและเอกชน    โดยทีมงานสถาปนิก, ภูมิสถาปนิก วิศวกร และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยาวนาน  เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้า และได้มาตรฐานสากล

 

               กรีนอินสไปรด์ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆจากวัตถุดิบหลากหลายตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่าง แต่ต้องมีคุณภาพสูงและรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น  พลาสติกรีไซเคิล  พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic)  จากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติแต่มีความทนทานสูง   หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น ใยปาล์มหรือใยมะพร้าว เพื่อวัตถุประสงค์  ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว   เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของอาคารและโครงการ   เพื่อลดต้นทุนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  ลดการใช้พลังงานในอาคาร  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารให้ดียิ่งขึ้น   โดยนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม